Проект BG05M9OP001-1.023-0149 Подкрепа за предприемачеството в Югозападна България

 

EU logo LogoOPHRD-logo
    

 Logo-project2018

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД сключи договор 
за изпълнение на проект
„Подкрепа за предприемачеството в Югозападна България“ 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Интернет-страница на проекта 

До всички заинтересовани лица: 

На 16.07.2018г. в гр. София Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за предприемачество по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта BG05M9OP001-1.023-0149 „Подкрепа за предприемачеството в Югозападна България“ е да насърчи безработни, неактивни и заети лица, желаещи да стартират собствен бизнес, да реализират бизнес идеите си след развитие на предприемачески умения.

Проектът „Подкрепа за предприемачеството в Югозападна България“ ще се изпълнява в 5-те области на Югозападен район в общините Благоевград, Сапарева баня, Копривщица, Пирдоп, София-град и Перник в период от 18 месеца и - ще стартират от 01 октомври 2018 г.

Дейностите по проекта, в които могат да се включат заети, безработни и неактивни лица, са:

- Информиране и мотивиране за развитието на стопанската дейност и предприемачество.

- Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.

- Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на стартиране на  самостоятелна стопанска дейност.

Общата стойност на проекта е: 205 316.98 лв., от които европейско финансиране - 174 519.42 лв. и национално съфинансиране – 30 797.56 лв.

Участието на безработни, неактивни и работещи (заети) лица в дейностите по проекта ще бъде безплатно.

Очаквайте допълнителна информация за началото на проектните дейности и за включване в проекта.

Лице за контакт: Елена Льондева – ръководител на проекта

тел: 0878 602 788; e-mail: projects@advisorsjit.com

Интернет-страница на проекта 

---------------- www.eufunds.bg ---------------

 Проект BG05M9OP001-1.023-0149-C01 „Подкрепа на предприемачеството в Югозападна България“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.