ОП РЧР: Подкрепа за устойчив бизнес

OP HRD - logo

Резюме на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Подкрепа за устойчив бизнес" – ОП РЧР 2014-2020

/Източник: Условия за кандидатстване/

Краен срок за подаване на проектни предложения:

31.03.2021 г., 17:30 ч.

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения можете да се свържете с нас на телефон 0878602788
Лице за контакт: Елена Льондева

Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

Инвестиционен приоритет 5: „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия”

Специфична цел: „Увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица”.

Продължителност на проектите: до 12 месеца. Дейностите по проекта следва да приключат до 30.06.2022 г.

ЦЕЛ на процедурата: Да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица). Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща подкрепа за реално стартираните предприятия по операции на ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще.

Общ бюджет на процедурата за БФП: 5 860 000 млн. лв.

Минимална сума на БФП за един проект:

неприложимо

Максимална сума на БФП:

до 5 000 лв.

Съфинансиране: Не се изисква – до 100% безвъзмездна финансова помощ. Прилагат се правилата за минимални помощи!

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

·   Предприятия/самостоятелно наети лица, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ):

o    Предприятия, създадени от участници в проекти по операция „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020 и самонаети лица, стартирали стопанска дейност чрез участие в проекти по същата операция;

o    Микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР 2014 – 2020;

o    Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по операция „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020;

o    Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по мерки от Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020;

o    Микропредприятия и самонаети лица, стартирали дейност чрез проекти за подкрепа на предприемачеството по Стратегии за ВОМР на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020;

o    Предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес-проект и получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на чл. 47, ал.1 от ЗНЗ;

o    Микропредприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес-проект, съгласно чл. 49 от ЗНЗ

!!! Допустимите конкретни бенефициенти трябва да са осъществявали дейност не по-малко от 6 последователни месеца, считано от месеца преди подаване на проектното предложение.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Допустими за финансиране дейности/услуги

Възможност за изпълнение от наш експерт

1.  Услуги в областта на бизнес стратегиите

2.  Услуги в областта на продажбите

 

3.  Маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието

 

4.  Правни (юридически) услуги

 

5.  Услуги в сферата на финансовото управление и контрол

 

6.  Мениджмънт услуги

7.  Услуги по управление на човешки ресурси

8.  Услуги в сферата на информационните технологии

 

9. Посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири. Допустимо е участието/посещението в търговски изложения/панаири на територията на ЕС.

 

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: Предвидените разходи трябва да са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013, Регламент 1304/2013, Регламент 2018/1046 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020

Допустимите разходи се формират на база на проектобюджет, неразделна част от документите за кандидатстване!

Допустими разходи:

1.  Разходи за услуги, водещи до конкретен резултат – остойностени на база консултации на час.

1.1. Разходи за услуги в областта на бизнес стратегиите

1.2. Разходи за услуги в областта на продажбите

1.3. Разходи за маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието

1.4. Разходи за правни (юридически) услуги

1.5. Разходи за услуги в сферата на финансовото управление и контрол

1.6. Разходи за мениджмънт услуги

1.7. Разходи за мениджмънт услуги

1.8. Разходи за услуги в сферата на информационните технологии

Цената на допустимите видове консултации е определена от УО на ОП РЧР въз основа на проведено проучване, във връзка с чл. 67 (1), буква „б“, във връзка с чл. 67 (5), буква „а“, точка (i) от Регламент 1303/2013 г.:

Възнагражденията на консултантите на час са фиксирани в зависимост от техния образователен ценз и професионален опит в конкретната област, както следва:

- 13.50 лв./час - висше образование в конкретната експертна област /бакалавър, магистър, доктор/ и минимум 2 години релевантен опит;

- 15.50 лв./час - висше образование в конкретната експертна област /бакалавър, магистър, доктор/ и 4 години релевантен опит;

- 21.50 лв./час - висше образование в конкретната експертна област /бакалавър, магистър, доктор/ и над 6 години релевантен опит. Както и всякакви допълнителни специализации, сертификати и др.

2. Разходи за посещение и/или участие в търговски изложения/панаири – остойностяването на дейността се формира на базата на направено предложение от кандидата, подкрепено със съответната аргументация, извършена проверка от оценителната комисия и проведено договаряне

Всеки един разход, заложен в проектобюджета на етап кандидатстване, трябва да бъде доказан със съответните насрещни документи.

Управляващият орган извършва само окончателни плащания към бенефициентите!

Подаване на проектните предложения: Проектното предложение по настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъде подадено само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

За консултации или съдействие за разработване на проектно предложение можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0878602788 - лице за контакт: Елена Льондева 


Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2017 © www.advisorsjit.com

Всички права запазени

Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора. 

 Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбукза да сте информирани навреме FB-logo