ОПИК - Процедура: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

OPIC-logo 

Покана по ПРОЦЕДУРА: „Подкрепа за СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

 

Имаме удоволствието да ви информираме, че се очаква на 12 юни 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020 г. да публикува Покана за процедура "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" .

Приемът на проектни предложения ще продължи до 30 дни от обявяването на процедурата като те ще се разглеждат и класират по реда на подаването им в ИСУН.

 

Допустимите кандидати: 

  • са средни предприятия по смисъла на Търговския закон и Закона за кооперациите; 
  • са регистрирани преди 01.01.2019 г. 
  • са без задължения към държавния и общинския бюджет;
  • имат нетни приходи от продажби за 2019 г. между 3 млн. и 50 млн. лева
  • имат спад на нетните приходи от продажби над 20% в поне един от месеците в периода февруари - май 2020 г. 
  • извършват своята основна икономическа дейност в сектор, който не попада в обхвата на ОПРСР или в някои от секторите с код на икономическа дейност 10 Производство на хранителни продукти и код 11 Производство на напитки
  • са подали своята Годишна данъчна декларация за 2019 г. в НАП

Кои са недопустими кандидати: 

  • Клонове на чужди ЮЛ, регистрирани в България
  • Предприятия в затруднено положение
  • Предприятия в процедура по ликвидация или обявени в несъстоятелност.

 Размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е между 30 хил.лв. и 100 хил.лв. като се изчислява в размер на 1% от нетните приходи от продажби за 2019 г.

Финансирането е 100% безвъзмездна финансова помощ. 

За какви разходи можете да използвате безвъзмездната помощ:

- Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя, както и за възнаграждения по Договор за управление за не повече от 2000 лв./на месец). ВАЖНО: Ако дружеството Ви е ползвало компенсации по мярката 60/40 няма да може да използва помощта за възнаграждения и осигуровки! 


- Разходи за материали, суровини и консумативи, които се влагат в преработка


- Разходи за външни услуги (наеми, режийни и т.н.)  

 

 

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

- Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи;

- Разходи за банкови такси и комисионни;

- Разходи за подготовка на проектното предложение и управление на одобрения проект. 

- Разходи за лихви по кредити. 

 

Максимален срок за изпълнение на проектите - 3 месеца от подписване на Административния договор. Разходите, които ще се признават могат да бъдат направени след 01.02.2020 г. до изтичане на 3-месечния срок от подписване на договора за БФП.

 

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на тел.: 0884886566 (Telenor), 0878602788 (Виваком) или на e-mail: projects@advisorsjit.com