ОПИК - Процедура: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

 

Logo OPIC
 

 

ПРОЦЕДУРА: 

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Имаме удоволствието да ви информираме, че от 22.02.2021 г. до 15.03.2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020 г. ще приема проектни предложения по процедура "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Приемът на проектни предложения ще продължи до 20 дни от обявяването на процедурата като те ще се разглеждат и класират на два етапа:

1. оценка на административно съответствие и допустимост

2. техническа и финансова оценка.

 

Допустимите кандидати: 

  • са малки предприятия по смисъла на Търговския закон и Закона за кооперациите и отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно ЗМСП; 
  • имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) 
  • са реализирали оборот за 2019 г. равен или надвишаващ 500 000 лв.
  • са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца на 2019 г.  
  • извършват своята основна икономическа дейност в сектор, който не попада в обхвата на ОПРСР или в някои от секторите с код на икономическа дейност 10 Производство на хранителни продукти и код 11 Производство на напитки
  • са без задължения към държавния и общинския бюджет

Кои са недопустими кандидати: 

  • Клонове на чужди ЮЛ, регистрирани в България
  • Предприятия в процедура по ликвидация или обявени в несъстоятелност.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 50 хил.лв. 

Финансирането е 100% безвъзмездна финансова помощ. 

За какви разходи можете да използвате безвъзмездната помощ:

- Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя, както и за възнаграждения по Договор за управление за не повече от 2000 лв./на месец). ВАЖНО: Ако дружеството Ви е ползвало компенсации по мярката 60/40 няма да може да използва помощта за възнаграждения и осигуровки! 

- Разходи за материали, суровини и консумативи, които се влагат в преработка

- Разходи за външни услуги (наеми, режийни и т.н.)  

 

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

- Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи;

- Разходи за банкови такси и комисионни;

- Разходи за подготовка на проектното предложение и управление на одобрения проект. 

- Разходи за лихви по кредити. 

 

Максимален срок за изпълнение на проектите - 3 месеца от подписване на Административния договор. Разходите, които ще се признават могат да бъдат направени след 01.02.2020 г. до изтичане на 3-месечния срок от подписване на договора за БФП.

За съдействие за подготовка, управление и отчитане на Вашия проект, можете да се свържете с нас на тел.:  0878602788 (Виваком) или на e-mail: projects@proconsultants.eu