Форми на обучение

 Център за професионално обучениеDesigned by Freepik

Центърът за професионално обучение към Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД предлага обучения за придобиване на професионална квалификация по професия или част от професия в следните форми на обучение: 

Дневна форма

Дневната форма на обучение е присъствена и включва учебни занятия, изпити по учебни предмети или модули съгласно учебния план и се организира след 7 ч. и завършва до 19 ч. за не повече от 8 учебни часа на ден и за не повече от шест дни в седмицата.

Вечерна форма

Вечерната форма на обучение е присъствена и включва учебни занятия, изпити по учебни предмети или модули съгласно учебния план и се организира след 17 ч. за не повече от 6 учебни часа и за не повече от шест дни в седмицата.

Задочна форма

Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети или модули съгласно учебния план. Учебните занятия и изпитите се организират в сесии. Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.

Индивидуална форма

Индивидуалната форма на обучение се организира за отделен обучаем и включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети или модули.

Самостоятелна форма

Самостоятелната форма е неприсъствена форма на обучение, при която обучаемите се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети или модули съгласно учебния план за дневна форма на обучение.

Дистанционна форма

Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на оценките по учебните предмети от учебния план. Дистанционна форма на обучение може да се организира в групи за обучаемите или за отделен обучаем. За обучението в дистанционна форма обучаемият самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.

Обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Обучение чрез работа се организира от Центъра за професионално обучение въз основа на партньорство с един или няколко работодатели и включва: практическо обучение в реална работна среда и обучение в Центъра. Графикът за разпределение на учебното време се разработва съвместно и се утвърждава от работодателя/ите и директора на Центъра за професионално обучение.

Ако се колебаете коя е подходящата форма на обучение за Вас, обадете ни се - ще Ви консултираме безплатно!