2019-12-11

Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
8 учебни часа

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Място на провеждане: гр. София, Зала G8-1, ул. Уилям Гладстон 8

Лектор: Димитър Войнов - данъчен консултант

Програма: 
09:15 - 09:30ч. Регистрация на участниците и предоставяне на материали

09:30 - 11:00 ч. Панел 1: Промени в ЗКПО през 2019 г.:
- Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
  Отчитане при наемателите на:
   • разходите за наем - линеен или друг метод
   • допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
   • разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
   • получените стимули от наемодателите
  Отчитане при наемодателите на:
   • приходите от наем – линеен или друг метод
   • отдадените под наем активи
   • първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
   • приходите от извършени услуги
   • предоставените стимули на наемателите

11:00 - 11:15 ч. Кафе пауза 

11:15 - 12:45 ч. Панел 2: Промени в ЗКПО през 2019 г. (продължение):
- Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
  лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
  лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
- Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви 
- Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- Предприятия без дейност
- Други промени

12:45 - 13:30 ч. Обедна почивка

13:30 - 15:00 ч. Панел 3: Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

15:00 - 15:15 ч. Кафе пауза

15:15 - 16:45 ч. Панел 4: Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. (продължение)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди
- Други

16:45 - 17:30 ч. Въпроси и отговори 

Срок за записване: 04.12.2019 г. или до изчерпване на местата. 

Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници или повишен интерес.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
Такса за участие:

1. Ранно записване и плащане до 04.12.2019 г. вкл. - 140лв. без ДДС (168 лв. с ДДС)
2. Регулярно записване след 04.12.2019 до 10.12.2019 г. - 160 лв. без ДДС (192 лв. с ДДС)
Крайната цена е за един участник.
Отстъпка за 2-ма и повече участници - обадете ни се на 0878602788. 

Таксата за участие включва:
- участие в еднодневен семинар (8 уч.часа)
- 2 кафе-паузи (кафе/чай и мин.вода) 
- 1 работен обяд (безалкохолно и работни сандвичи)
- учебни материали и средства за писане)
- Сертификат за участие

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ 

Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на: 
Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG98RZBB91551005787040
BIC: RZBBBGSF
Основание: Семинар ЗКПО 11.12.2019
 
Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпили Регистрационна форма и плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в събитието до 3 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата за участие минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в събитието след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие в деня на събитието не се възстановяват суми. При отмяна на събитието по вина на организаторите изцяло ще Ви бъде възстановена таксата за участие.

За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0878 602 788 или e-mail: seminars@advisorsjit.com 

Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбук, за да сте информирани навреме FB-logo