2020-01-31

31.01.2020 - ЗДДС и ЗКПО - какво трябва да знаете през 2020 г., с Валентина Василева и Димитър Войнов - НЯМА МЕСТА

НЯМА МЕСТА 

8 уч. часа
 

Място на провеждане: гр. София, Зала G8-1, ул. Уилям Гладстон 8

Лектори: Валентина Василева - Данъчен консултант, Глобал Такс АД, и Димитър Войнов - Консултант по счетоводство и данъци

Програма на семинара:
09:00 - 12:30 ч. - Модул 1: Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2020 г., Лектор: Валентина Василева
1. Въвеждане на нов режим „складиране на стоки до поискване“ - условия за прилагане на режима, документиране и деклариране.
2. Нови документи за доказване на вътреобщностна доставка на стоки в ЕС.
3. Определяне към коя вътреобщностна доставка се отнася транспорта при последователни доставки на стока. Данъчно третиране на последователните доставки.
4. Ново основание за задължителна регистрация по ЗДДС при сумиране на обороти от последователно извършване на еднородна дейност в един търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Определения за еднородна дейност и лица, действащи съгласувано.
5. Промени в определението за нова сграда след извършено съществено подобрение. Данъчно третиране на доставката на сграда, след извършено съществено подобрение. Корекции на ползван данъчен кредит на съществените подобрения.
6. Липса на доставка при безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.
7. Отпадане на задължението за издаване на касова бележка при извършване на неприсъствено плащане с карта в интернет магазин.
8. Други промени:
->Допълнение на дефиницията на доставка на стока;
->Ново данъчно третиране на доставките на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона;
->Ново основание за регистрация при вътреобщонстно придобиване на стоки;
->Ново основание за регистрация на лица, установени извън България.

13:30 - 16:30 Модул 2: Промени в ЗКПО през 2020 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г., Лектор: Димитър Войнов
1. Промени в ЗКПО през 2020 г.:
- Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
- Промени в регулирането на слабата капитализация
- Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
- Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
- Хибридни несъответствия
- Предприятия без дейност
- Други промени
2. Нови моменти в годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
2.1. Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
-> Отчитане при наемателите на:
• разходите за наем - линеен или друг метод
• допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
• разходите по подготовката и сключването на лизингов договор (комисиони, такси и др.)
• получените стимули от наемодателите
-> Отчитане при наемодателите на:
• приходите от наем – линеен или друг метод
• отдадените под наем активи
• първоначалните разходи във връзка със сключването на лизингов договор
• приходите от извършени услуги
• предоставените стимули на наемателите
2.2. Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
-> лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
-> лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
2.3. Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
2.4. Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
2.5. Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
2.6. Предприятия без дейност
2.7. Други промени
3. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данък върху разходите
- Други

График:
08:45 - 09:00ч. Регистрация на участниците и предоставяне на материали
09:00 - 10:30ч. Модул 1
10:30 - 11:00ч. Кафе-пауза
11:00 - 12:30ч. Модул 1 (продължение)
12:30 - 13:30ч. Обедна почивка
13:30 - 15:00ч. Модул 2
15:00 - 15:30ч. Кафе-пауза
15:30 - 17:00ч. Модул 2 (продължение)
Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници.

Такса за участие - 140 лв. без ДДС
Отстъпки:
1. 5% за ранно записване и плащане до 20.01.2020 г. вкл.
2. 5% за участници в предишни семинари, записали се до 20.01.2020 г. 
Отстъпките могат да се ползват кумулативно до 20.01.2020 г.
Регулярно записване след 20.01.2020 до 28.01.2020 г. - 140 лв. без ДДС
Крайната цена е за един участник.

Таксата за участие включва:
- 8 уч.часа семинар с възможност за дискутиране на казуси,
- предоставени учебни материали и средства за писане,
- 2 кафе-паузи (кафе/чай, минерална вода, дребни сладки и соленки),
- работен обяд (безалкохолна напитка и сандвичи)
- безжичен интернет в залата,
- сертификат за участие.

Срок за записване: до 29.01.2020 г. или до изчерпване на местата. Записването става по реда на постъпила заявка и плащане на такса за семинар.

Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на
Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG98RZBB91551005787040
BIC: RZBBBGSF
Основание: Семинар на 31.01.2020

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпили Регистрационна форма и плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в събитието до 3 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата за участие минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в събитието след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие в деня на събитието не се възстановяват суми. При отмяна на събитието по вина на организаторите изцяло ще Ви бъде възстановена таксата за участие. 

За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0878602788; e-mail: seminars@advisorsjit.com

Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбук, за да сте информирани навреме 

FB-logo