2015-11-30

30.11.2015 г. - Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г. и промени в ЗКПО за 2016 г. с лектор Димитър Войнов
8 учебни часа
Онлайн-регистрация 
 
Място на провеждане: гр. София, ИНТЕРПРЕД, бул. Драган Цанков 36, Зала Пловдив

Лектор: Димитър Войнов - Главен експерт в Национална агенция по приходите

Програма:
09.15 - 09.30 - Регистрация на участниците 
09.30 - 11.00 - Лекция
11.00 - 11.30 - Кафе-пауза 
11.30 - 13.00 - Лекция
13.00 - 14.00 - Обедна почивка
14.00 - 15.30 - Лекция
15.30 - 16.00 - Кафе-пауза 
16.00 - 17.30 - Лекция
 
Детайлна програма:

Авансови вноски до края на 2015 г. Внасяне, коригиране и деклариране.

Нови моменти в ЗКПО през 2015 г.:

-  освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

-  преотстъпване на корпоративен данък

-  други

Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г.:

Данъчни постоянни разлики:

Разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи.

Данъчни временни разлики:

Преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики;

Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели:

Сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС.

Данъчен амортизационен план (ДАП):

Завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение).

Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки.

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.

Данъчно третиране на дивиденти.

Данъчно третиране при преобразуване на дружества:

Вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции.

Данъци върху разходите:

- социални разходи

- представителни разходи

- разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Такса за участие в семинара:
1. Ранно записване до 20.11.2015 г.: 120 лв. (крайна цена)
 Отстъпки: 
- За НОВИ клиенти – 5%.
- За ЛОЯЛНИ клиенти - 10% 
2. Регулярно записване след 20.11. до 27.11.2015 г. - 140 лв. (крайна цена) - отстъпка 10% само за лоялни клиенти

Крайната цена е за един участник. 
 
Таксата за участие включва 8 уч.часа семинар с възможност за дискутиране на казуси, предоставени учебни материали и средства за писане, 2 кафе-паузи (кафе/чай, минерална вода/, безжичен интернет в залата, сертификат за участие.

Срок за записване: до 27.11.2015 г. или до изчерпване на местата

Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници.

Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на 
Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG98RZBB91551005787040
BIC: RZBBBGSF
Основание: Семинар ЗКПО – 30.11.2015

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпило плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в семинара до 3 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в семинара след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие в деня на семинара не се възстановяват суми.

Онлайн-регистрация
За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефони: 0884 886566 (Мтел) или 0878 602788 (Виваком) - Елена Льондева