2017-10-27

27.10.2017 г. - Един ден с Димитър Войнов за Годишно данъчно приключване на 2017 г.

8 учебни часа

Място на провеждане: гр. София, ИНТЕРПРЕД СТЦ, Зала G3, бул. Драган Цанков 36

Димитър ВойновЛектор: Димитър Войнов - данъчен консултант

Такса за участие:

1. Ранно записване и заплащане на такса до 20.10.2017 г. вкл. – 100 лв. (крайна цена)

2. Регулярно записване и заплащане на такса след 20.10.2017 г. до 25.10.2017 г. - 120 лв. (крайна цена)

3. Късно записване и заплащане на такса след 25.10.2017 г. – 140 лв. (крайна цена)

Крайната цена е за един участник.

Таксата за участие включва:

- 8 уч.часа семинар с възможност за дискутиране на казуси,

- предоставени учебни материали и средства за писане,

- 2 кафе-паузи (кафе/чай, минерална вода/сладки),

- безжичен интернет в залата,

- сертификат за участие.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

09:15 - 09:30 ч.

Регистрация на участниците и предоставяне на материали

09:30 – 11:00 ч.

Обучителна сесия

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

Обучителна сесия

13:00 – 14:00 ч.

Обедна почивка

14:00 – 15:30 ч.

Обучителна сесия

15:30 – 16:00 ч.

Кафе-пауза

16:00 – 17:30 ч.

Обучителна сесия, въпроси и отговори и дискусия по темата на семинара

17:30 – 18.00 ч.

Въпроси и отговори.

Тематична програма:

Промени в ЗКПО през 2017 г.

-        подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март

-        подаване на декларации по електронен път

-        отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:

-        избор на облагане

-        разходи, подлежащи на облагане

-        данъчна основа

-        документална обоснованост

-        деклариране и внасяне

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

-        Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-        Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-        Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-        Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-        Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки

-        Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-        Данъчно третиране на дивиденти

-        Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)

-        Данъци върху разходите

Предстоящи промени в ЗКПО през 2018 г.

Ще бъдат разгледани промените в ЗКПО през 2018 г., в случай че те са приети към датата на провеждане на семинара.

Срок за записване: 24.10.2017 г. или до изчерпване на местата

Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници или повишен интерес.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ 

Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД

Райфайзенбанк България ЕАД

IBAN: BG98RZBB91551005787040

BIC: RZBBBGSF

Основание: Семинар ЗКПО – 27.10.2017

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпили Регистрационна форма и плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в събитието до 3 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата за участие минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в събитието след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие в деня на събитието не се възстановяват суми. При отмяна на събитието по вина на организаторите изцяло ще Ви бъде възстановена таксата за участие.

За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0884 886566 (Мтел) или e-mail: elena@advisorsjit.com – лице за контакт: Елена Льондева

Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбукза да сте информирани навреме FB-logo