2015-06-02

02-04.06.2015 г. - Умения за вземане на решения и управление на конфликти
Обучение на служители на Община Симитли по проект "Компетентна и ефективна общинска администрация", реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Приоритетна ос II „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", Подприоритет 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер М13-22-145/01.08.2014г.

Обучител: Елена Льондева - Управител на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД