2015-06-18

18-20.06.2015 г. Екипна ефективност

Обучение на служители на Община град Добрич по Проект № М13-22-91/18.08.2014 г. „Надграждане на професионалната квалификацията и компетентност на служителите от Община град Добрич", реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Приоритетна ос II „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ",Подприоритет 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ" 

Изпълнител на ОП 1 - Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД

Обучител: Елена Льондева - Управител на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД