2017-06-16

16.06.2017 г. - 11 променени и нови Наредби за трудовото и осигурително законодателство

Logo

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД

има удоволствието да Ви покани за участие в обучение на тема:

„11 променени и нови Наредби за трудовото и осигурително законодателство

6 уч.часа

Място: София, ул. Христо Белчев 21, ет. 2, офис 208 - Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД

Дата: 16.06.2017 г. /петък/, начало 09:30 часа

9:00 – 09:30 ч. Регистрация

09:30 - 11:00 ч. Обучителна сесия

11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза

11:30- 13:00 – Обучителна сесия

13:00 – 14:00 – Обедна почивка

14:00 – 15:30 – Обучителна сесия

15:30 – Връчване на сертификати, индивидуални консултации и закриване на семинара

ПРОГРАМА:

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И В НАРЕДБИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ

Промени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ- в сила от 1 април 2017 г. Нови изисквания за подаване на уведомленията – ЕКАТТЕ.

Нови права при майчинството от 1 юни 2017 г. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Промени в приложенията към наредбата.

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Сумирано изчисляване на работното време. Има ли осигурителни вноски върху доходите, върху които се внася „данък уикенд“.

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Пенсионирането през 2017 г. на различните категории лица.

Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица – промени от 1 юли 2017 г. Електронен регистър на обезщетенията за безработица.

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Наредба № Н-8 от 29 декември за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица- в сила от 1 януари 2017 г.

Попълване и подаване на декларации обр. 1, обр.№ 3, обр. № 6 – промени.

Нова Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги и Директива 2014/67/ЕС:

- Трудови възнаграждения, осигуряване, тарифни ставки в чужбина, задължителни допълнителни споразумения.

- Промени в КСО – чл. 6а и промени в чл. 121а от КТ.

- Издаване на формуляр А1 от НАП.

- Командироване на международни шофьори.

- Размери на минималното трудово възнаграждение в различните държави от ЕС.Осигуряване на командировани работници в ЕС – определяне на приложимото законодателство.

- Осигуряване на чужденци от Европейския съюз в България. Командироване и осигуряване на назначени в България работници в ЕС – нови аспекти от 01.01.2017.

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация. Прилагане на програмата от 3 април 2017 г.

Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

Коментиране на основните промени в социалното и здравното осигуряване през 2017 г.

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, свързани с правото на отпуски за майчинство. Нови моменти и особености, свързани с осиновяването на деца, отглеждането на деца в приемни семейства.

Прекратяване на трудовите правоотношения поради пенсиониране. Обезщетения по Кодекса на труда.

Други промени в Кодекса на труда през 2017 г., вкл. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Санкции за ръководители и отговорни длъжностни лица при неспазване на трудовото и осигурителното законодателство.

Лектор на обучението ще бъде г-жа Аспасия Петкова - експерт с дългогодишен опит. Работила като директор в ЦУ на НОИ, ЦУ на НАП и гл. експерт в МТСП.

Аспасия Петкова 

Такса за участие: 70 лв.

Срок за записване: 12.06.2017 г. След тази дата таксата за участие е 90 лв.

Таксата включва: материали за обучението, 2 кафе-паузи (кафе/чай, вода, дребни сладки и соленки), Сертификат за участие.

Можете да заплатите участие по банков път:

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД

Райфайзеннбанк България ЕАД

IBAN: BG98RZBB91551005787040

BIC: RZBBBGSF

Основание: Семинар 16.06.2017 - осигуряване

За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0884 886566 (Мтел) – лице за контакт: Елена Льондева

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпило плащане по сметката на Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД. При отказ от участие в семинара до 30 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в семинара след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие 3 дена преди началото на семинара не се възстановяват суми. При отмяна на семинара поради недостатъчен брой участници, сумата ще Ви бъде възстановена изцяло.