ОП РЧР: Детски кътове

OP HRD - logo
Резюме на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ"
/източник www.esf.bg/
 
Индикативна дата за обявяване на процедурата: м. септември/октомври 2020 г.
 
Желаете ли да получите консултация за процедурата? Пишете ни тук 
 
Kраен срок за подаване на проектни предложения: 15.12.2020 г.
 
ЦЕЛ на процедурата: Предоставяне на възможности за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място. Това от своя страна ще спомогне за превенция на отсъствието от работа, допринасяйки за улесняване достъпа до заетост за работещите родители. Чрез създаването на предпоставки за съчетаване на семейния с професионалния живот, от една страна се цели запазване равнишето на трудовата и икономическа активност на родителите, а от друга - за запазване качеството на работната сила и производителността на труда, използвайкия пълния потенциал на развиващия се трудов пазар. Дейностите по операцията оказват преки ползи към работодателите, изразяващи се в осигуряването на по-голям ресурс от кадри, по-мотивирана и по-производителна работна сила.
 
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ и ПАРТНЬОРИ:
Кандидати за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.
 
Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта.
 
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство.
 
Асоциираният/ите партньор/и участват в дейностите по проекта като децата на неговите работници/служители ползват услугите на детските кътове, създадени по проекта.
 
Един проект може да се изпълнява с не повече от пет асоциирани партньори.
 
 

Общ бюджет на процедурата за БФП: 15 млн. лв.

Минимална сума на БФП за един проект:

50 000 лв.

Максимална сума на БФП за един проект:

до 150 000 лв.

 
Прилагат се правилата за минимални и държавни помощи!
 
Съфинансиране от кандидатите: 
- за големи предприятия - 30% от общо допустимите разходи по проекта
- за средни предприятия - 20% от общо допустимите разходи по проекта
- за микро- и малки предприятия - 10% от общо допустимите разходи по проекта 
 
 
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Задължителни дейности: 
• Информация и комуникация (това се декларира във Формуляра за кандидатстване и не се описва в проектното предложение);
• Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца (за минимум 15 деца на възраст до 12 г.);
• Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца (едно лице се грижи за най-малко 5 деца);
• Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца;
• Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца. 
 
ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 
• Безработни, регистрирани в ДБТ
• Заети лица (родители) 
 
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: 
• Разходи за възнаграждения по реда на КТ - за всяко лице, включено в заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца - при покриване на средна брутна месечна заплата на наетите лица за икономическа дейност "Хуманно здравеопазване и социална работа" за последната година /по данни на НСИ/ и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО /на маскимална стойност 107 142.86 лв.). 
 
• Единна ставка - в размер на 40% от допустимите преки разходи за персонал по проекта. Тези разходи могат да са за материали, оборудване, обзавеждане и текущ/основен ремонт на помещенията (по процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР - до 20% от общите допустими разходи), в които ще се предоставят почасовите грижи за деца, режийни разходи за помещението, застраховка на закупеното по проекта оборудване, разходи за обучение на лица, които не притежават подходяща квалификация за полагане на грижи за деца, разходи за информация и комуникация и разходи за организация и управление. 
  
Режим на помощта: de minimis
 
Краен срок за изпълнение на процедурата: 30.6.2023 г.
 
Подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).
 
Желаете ли да получите консултация за процедурата? Пишете ни тук 
За консултации или съдействие за разработване на проектни предложение можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0878602788 
 
Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбук, за да сте информирани навреме FB-logo 

Абонамент за новини 

Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2020 © www.advisorsjit.com
Всички права запазени