ОПИК: Процедура Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Logo OPIC S

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ чрез 
МТИТС ще предостави 30 млн. лева на МСП, извършващи автобусни превози,
за преодоляване на 
икономическите последствия от COVID-19

Процедура "Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19" 

МТИТС в най-скоро време ще обяви процедура, по която ще могат да се подават проектни предложения от автобусни превозвачи!

Краен срок за подаване на проектни предложения: 10.11.2020 г.

За консултации или съдействие за разработване, подаване и отчитане на проектно предложение, можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0878602788 

Процедура за подбор на проектни предложения с един краен срок!

Целта на процедурата Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19е насочена към преодоляване и ограничаване на негативните социално-икономически последици и осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Преди да решите да кандидатствате с проектно предложение, преценете дали сте допустим кандидат. А допустими кандидати са:

- юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон

- отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

- развиват своята основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 в един от следните сектори:

49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт

49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде.

 - лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози

- недопустими кандидати съгласно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства от ЕС

- регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

- към 31.12.2019 г. кандидатът не е в затруднено положение - изискване към средни предприятия!!!

- към 31.12.2019 г. кандидатът не е обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не е получавало помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране - изискване към микро- и малки предприятия!!!

Допустими разходи за покриване на текущи нужди: 

·   Разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната транспортна услуга.

Минимален размер на заявената БФП, за която може да се подаде проектно предложение, е в размер на 3 000 лева.

Максималният размер на заявената БФП, за която може да се подаде проектно предложение, е в размер на 450 000 лева. Максималният размер на БФП не следва да надвишава 8% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 "Общо приходи" или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 "Общо приходи")

Важно: В случай, че кандидатът е получил финансиране и в рамките на процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, общата сума на предоставената подкрепа в рамките на двете процедури не може да надвишава 450 000 лв. 

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложение можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефони 0884886566 - лице за контакт: Елена Льондева 

 

Желаете ли да получите информация за стартирането на процедурата? Пишете ни тук 
За консултации или съдействие за разработване, подаване и отчитане на проектно предложение можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефони 0878602788 
 
Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбук, за да сте информирани навреме FB-logo 

Абонамент за новини 

Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2020 © www.advisorsjit.com
Всички права запазени