ОПИК - Предстояща процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19”

Logo OPIC 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: предстои публикуване

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложение можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0878602788 

ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА

„Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

Процедурата е предназначена за 70% безвъзмездно финансово подпомагане на предприятията.

Кой може да кандидатства:

·         Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи на изискванията за микро, малко или средно предприятие по ЗМСП и имащи една приключена финансова година (2019 г.), като са извършвали стопанска дейност през нея;

·         Предприятия, реализирали нетни приходи от продажби (под 15100 от приходната част на ОПР в ГОД подаван към НСИ) за 2019 г., както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 30 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Бюджет на процедурата: 78 233 200 лева безвъзмездна финансова помощ

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен по групи икономически дейности (включващи в себе си отделни сектори съгласно КИД-2008), както следва: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S), както и по категория предприятие въз основа на статистически данни на НСИ за 2019 г. за произведената продукция във всяка една от групите и категории предприятия, както следва:

Групи сектори съгласно КИД-2008

Разпределение на бюджета по групи сектори

Микро

предприятия

Малки

предприятия

Средни

предприятия

ПРОМИШЛЕНОСТ

21 840 000 лв.

3 250 000 лв.

6 420 000 лв.

12 170 000 лв.

ТЪРГОВИЯ

15 830 000 лв.

5 550 000 лв.

4 590 000 лв.

5 690 000 лв.

УСЛУГИ

40 563 200 лв.

16 910 000 лв.

11 390 000 лв.

12 263 200 лв.

Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) на едно преприятие:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

Микро предприятия: 3 000 лв.

Микро предприятия: 15 000 лева

Малки предприятия: 10 000 лв.

Малки предприятия: 30 000 лева

Средни предприятия: 25 000 лв.

Средни предприятия: 75 000 лева

като заявената БФП не може да надвишава:

10 % от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие,

5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и

2,5 % от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие

Предоставяната БФП е по режим „de minimis

Допустими разходи:

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

1) Осигуряване на колективни средства за защита;  

ВАЖНО: За целите на настоящата процедура под колективни средства за защита се има предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери, пречистватели за въздух и др. подобни.

2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери; 

3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

• Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място - поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;

• Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;

• Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;

ВАЖНО: Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса. Посочената функционалност следва задължително да фигурира в изискванията към оферентите, зададени в рамките на техническата спецификация (Приложение 4) или образеца на КСС (Приложение 5).

• Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Срок на изпълнение на проектите: 6 месеца.

Начин на кандидастване: Изцяло по електронен път чрез системата ИСУН 2020, като проектите се подписват с КЕП.

Класиране: Класирането е на база Критерии и методика за оценка. Ще бъдат финансирани проектните предложения в низходящ ред на получените при оценката точки до изчерпване на бюджета. При равен брой точки подреждането е по низходящ ред на получените при оценката точки по поредност на критериите. При равенство по всички гореизброени показатели, проектните предложения ще бъдат класирани по реда на подаването на проектните предложения в ИСУН.

По процедурата има редица други изисквания, ограничения и особености, включително при критериите за оценка. На разположение сме за допълнителна информация – тел. 0878602788, e-mail: projects@advisorsjit.com

Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбук, за да сте информирани навреме

Абонамент за новини