2017-06-29

29-30.06.2017 - Управление на виртуални екипи

Място на провеждане: гр. София, Залата ще бъде уточнена допълнително

Managing Virtual Teams

„Когато говорим за виртуални екипи, най–често вниманието ни привличат технологиите,  които поддържат тяхната работа. Истинските предизвикателства пред мениджърите и членовете на тези екипи обаче са свързани с промяната в тяхната природа и характеристики. Да управляваш виртуален екип означава да владееш целия спектър от комуникационни стратегии и техники за управление на проекти толкова добре,  колкото и управлението на човешките ресурси и на социалните процеси.”  

Lisa Kimball, Executive Producer of Group Jazz  

За кого е подходящо обучението: практици от бизнес организации, публични организации или организации с идеална цел, които управляват или работят във виртуални екипи, чиито членове са ситуирани в различни страни или различни офиси в една и съща страна. 

Ползи за участниците:
Този кратък курс ще ви позволи да развиете умения и компетентности, необходими за работа във виртуална среда:
· умения за идентифициране на ситуации, при които работата във виртуални екипи предлага предимства и ползи в сравнение с традиционните екипи;
·  умения за изграждане и мениджмънт на високоефективни виртуални екипи през различните етапи от тяхното развитие;
·  лидерство на виртуални екипи;
·  умения за мотивиране и стимулиране на членовете на виртуален екип за ефективно изпълнение на дейността;
·  мениджърски умения, необходими за виртуална бизнес среда;
·  управление на проблеми, свързани с работата във виртуални екипи;
·  ефективна виртуална комуникация. 

Минимален брой участници: 8  

Теми на обучението
1. Виртуални екипи: въведение (предимства и слаби страни на виртуалния екип)

2. Изграждане на виртуален екип
2.1.  Етапи от развитието на екипа
2.2.  Ефективна виртуална комуникация

3. Работа във виртуален екип
3.1.  Необходими умения и компетенции
3.2.  Мотивация

4. Виртуален лидер
4.1.  Лидерски компетенции и техният принос за създаване и развитие на култура на виртуални екип
4.2.  Промяна на процесите и процедурите при използването им от виртуални екипи
4.3.  Мотивационни техники

5. Управление на виртуален екип
5.1.  Управленски контекст
5.2.  Вземане на решения
5.3.  Разрешаване на проблеми
5.4.  Управление на конфликти
5.5.  Техники за подпомагане работата във виртуален екип

6. Разпускане на виртуален екип
6.1.  Управление на промяната с екипа
6.2.  Преход към последната фаза от развитието на екипа
6.3.  Разпускане на екипа и информиране на заинтересованите страни

7. Заключение и обобщение 

Разписание

Първи ден
Регистрация на участниците: 09.15 - 09.30
Начало на семинара: 09:30 ч.
Семинарно занятие: 9:30 - 11:00 ч.
Кафе-пауза: 11:00 - 11:30 ч.
Семинарно занятие: 11:30 - 13:00 ч.
Обедна почивка: 13.00 - 14.00 ч.
Семинарно занятие: 14:00 - 15:30 ч.
Кафе-пауза: 15.30 - 16.00 ч.
Семинарно занятие: 16:00 - 17:30 ч.
Край на първи ден: 17.30 ч. 

Втори ден
Начало: 09:30 ч.
Семинарно занятие: 09:30 - 11:00 ч.
Кафе-пауза: 11.00 - 11.30 ч. 
Семинарно занятие: 11:30 - 13:00 ч.
Край семинара: 13.00 ч.  

Връчване на сертификати и обяд от 13:00 ч. 

Лектор: Елена Льондева

Г-жа Льондева е управленски консултант, която в дейността си използва средствата на Интернет технологиите за комуникация и управление на взаимоотношенията с екипи, клиенти и партньори.  
Редовен член на Българската асоциация по управление на проекти и косвен член на Международната асоциация за управление на проекти от 2007 г.

Такса за участие в семинара:

Основна цена

290 лв.

Цени с отстъпка за ранни записвания:

Отстъпка

Цена в лв.

До 31.05.2017 г.

За лоялни клиенти*

-15%

246.50

За нови клиенти

-10%

261.00

До 20.06.2017 г.

За лоялни клиенти

-10%

261.00

За нови клиенти

-5%

275.50

Цена при записване след 20.06.2017 г.

320 лв.

*Лоялен клиент – физическо или юридическо лице, регистрирано поне веднъж за обучения чрез тази интернет-страница, или клиент, за който е разработвано проектно предложение по Оперативните програми.

Крайната цена е за един участник. 

Таксата за участие включва участие в семинара с възможност за дискутиране на казуси, предоставени учебни материали и средства за писане, 4 кафе-паузи (кафе/чай, минерална вода, дребни сладки и соленки/, 2 обяда, безжичен интернет в залата, сертификат за участие.

Срок за записване: до 26.06.2017 г. или до изчерпване на местата

Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници.

Таксата се заплаща по банков път по сметката на

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG98RZBB91551005787040
BIC: RZBBBGSF
Основание: Такса за семинар „Виртуални екипи”

За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефони: 0884 886566 (Мтел)