Заявка за семинар на 2018-12-10г.

Участник xx

10.12.2018, София - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 - НЯМА МЕСТА

Моля, изберете брой участници от падащото меню.
Брой участници:

Заплащането ще извършим:

по банков път
на коя дата ще се направи превода (дд.мм.гггг)

Данни за фактура

Желая да получа проформа-фактура на e-mail
(ако има повече участници, проформа-фактурата се изпраща на първото посочено лице):

да: не:

Желая да получа фактурата:

на място на семинара: по пощата: електронна поща:

Желая да ме информирате за предстоящи семинари на e-mail:

Ако заявката Ви е направена с посредничеството на наш търговски представител, напишете името и фамилията му.: