ОП РЧР: Специфични обучения

OP HRD - logo

Резюме на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ – ОП РЧР 2014-2020

/Източник Условия за кандидатстване по Компонент 1 и 2 /

Дата на обявяване на процедурата: 18.08.2017 г.

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения свържете сe с нас на телефон 0884886566

Лице за контакт: Елена Льондева

Свържете се нас и при необходимост от консултант или изпълнител на дейностите. Пишете ни на elena@advisorsjit.com

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.10.2017 г., 17.30 ч.

Продължителност на проектите: Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2019 г.

ЦЕЛ на процедурата: Повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Общ бюджет на процедурата за БФП: 10 млн. лв.

Компонент 1: Бюджет 5 млн. лв.

Компонент 2: Бюджет 5 млн. лв

Минимална сума на БФП: 50 000 лв.

Минимална сума на БФП: 50 000 лв.

Максимална сума на БФП: 3 911 660 лв.

Максимална сума на БФП: 391 166 лв.

Процент на съфинансиране - Кандидатът следва да заложи един и същи процент на съфинансиране за всички разходи в проектното си предложение:

Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване:

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, в рамките на Компонент 1 и в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:

Максимално допустимия размер на помощта е в съответствие с чл. 3, пар. 2 от Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 (de minimis)

За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта

За големи предприятия - съфинансиране от страна на кандидата/партньора/ите – 30%

За средни предприятия не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта

За средни предприятия - съфинансиране от страна на кандидата/партньора/ите – 20%

За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта

За микро и малки предприятия - съфинансиране от страна на кандидата/партньора/ите – 10%

Кандидатите по настоящата процедура самостоятелно преценяват и избират между ЕДИН от приложимия режим по отношение на безвъзмездната финансова помощ

По процедурата кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. Партньорството не е задължително

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ/ПАРТНЬОРИ:

Микро, малки, средни или големи предприятия, в качеството на работодатели със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство, и които осъществяват основна и.или допълнителна икономическа дейност в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда (вдясно можете да се запознаете с допустимите сектори и КИД по процедурата)

Не са допустими кандидати/партньори, които са държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

· Неактивни и безработни лица до 29 г. вкл.

· Заети лица

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ*:

Дейности за организация и управление на проекта и Дейности за информация и комуникация – разходите за тези дейности са за сметка на Бенефициента

Дейности за организация и управление на проекта и Дейности за информация и комуникация – разходи в размер на 10% от преките допустими разходи

1. Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения

2. Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни лица и/или заети лица.

3. Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения

4. Включване на най-малко 50% от успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат/удостоверение/ свидетелство) в несубсидирана заетост при работодател. - Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица.

4. Включване на най-малко 50% от успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат/удостоверение/ свидетелство) в несубсидирана заетост при работодател. - Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица - За наемането на неактивните и безработни лица, включени в заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите за период до 6 месеца - покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

I. Неприложими за Компонент 1

I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1.     Разходи за персонал

1.1. Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица за период до 6 месеца - всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност за успешно преминалите обучения лица, включени в несубсидирана заетост по проекта за период до 6 месеца

II. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

2. Разходи за обучения

2.1 Разходи за специфични за конкретното работно място обучения и за специализирани чуждоезикови обучения – до 3 000 лв./на лице:

- разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението

- оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение.

- разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение

- личните разходи за обучаващите се и общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението

II. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

2. Разходи за обучения

2.1 Разходи за специфични за конкретното работно място обучения и за специализирани чуждоезикови обучения – до 3 000 лв./на лице:

- разходи за оригинални учебни материали, консумативи, разходите за транспорт на обучаваните лица, издаване на документи за завършено обучение, възнаграждение на преподаватели, осигуровки, наем на материално-техническа база, всички административни, режийни и други разходи, включително разходи за осъществяване на дейността на обучаващата организация, свързана с предоставянето на обучението

III. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ – неприложимо!

III. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ – 10% от допустимите преки разходи

* ВАЖНО!!!

· Под „специфично обучение“ се има предвид обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност. Подобни обучения попадат извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън обхвата на обученията по ключова компетентност съгласно ПМС 280/2015.

· Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ, за един обучаем общо за всички обучения не може да надхвърля 3 000 лв. (в сумата са включени специфичните обучения и специализираните чуждоезикови обучения).

· При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в обучение, те следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална ефективност

· За целите на настоящата процедура са допустими следните форми на обучение: дистанционна, смесена и присъствена

· Финансиране не се предоставя в случаите, в които обучението се провежда от предприятия с цел да спазят задължителните национални стандарти за обучение.

· Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

*Бележка: Обученията могат да бъдат възложени на изпълнител, избран с процедура за подбор по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., ако няма да се изпълняват от кандидата.

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0884886566 - лице за контакт: Елена Льондева

Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2017 © www.advisorsjit.com

Всички права запазени

Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.

 

 Харесайте и последвайте страницата ни във Фейсбукза да сте информирани навреме FB-logo