ОП РЧР: Предстояща процедура - Специфични обучения

OP HRD - logo

Резюме на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-1.022  „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ – ОП РЧР 2014-2020

/Източник Проект на Условия за кандидатстване по 1 и 2 Компонент/

Индикативна дата за обявяване на процедурата: м.05.2017 г

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения можете да се свържете с нас на телефон 0884886566
Лице за контакт: Елена Льондева

Свържете се нас и при необходимост от консултант или изпълнител на дейностите.

Пишете ни на elena@advisorsjit.com .

Краен срок за подаване на проектни предложения:

до 60 дни от обявяване на процедурата, 17.30 ч.

Продължителност на проектите: Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2019 г.

ЦЕЛ на процедурата: Повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Общ бюджет на процедурата за БФП: 10 млн. лв.

Компонент 1

5 млн. лв.

Компонент 2

5 млн. лв.

 

БФП за един проект

 

Компонент 1*

Компонент 2**

Минимална сума на БФП:

50 000 лв.

50 000 лв.

Максимална сума на БФП:

3 911 660 лв.

до 391 166 лв.

*Бележка: Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване:

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, в рамките на Компонент 1 и в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:

**Бележка: Максимално допустимия размер на помощта е в съответствие с чл. 3, пар. 2 от Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 (de minimis)

Процент на съфинансиране*:

Компонент I

Компонент II

За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. 

За големи предприятия - съфинансиране от страна на кандидата/партньора/ите – 30%

 

За средни предприятия - съфинансиране от страна на кандидата/партньора/ите – 20%

 

За микро и малки предприятия - съфинансиране от страна на кандидата/партньора/ите – 10%

 

За средни предприятия не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. 

*Кандидатът следва да заложи един и същи процент на съфинансиране за всички разходи в проектното си предложение.

По процедурата кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. Партньорството не е задължително.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ/ПАРТНЬОРИ: Кандидати/партньори са микро, малко, средно или голямо предприятия, в качеството на работодатели със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

·   Неактивни и безработни лица до 29 г. вкл.

·   Заети лица

ДЕЙНОСТИ:

Задължителни дейности:

Дейности за организация и управление на проекта

Дейности за информация и комуникация

Допустими дейности:

1.* Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения

2. Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател. - Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица.

3.* Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица

4.* Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

ВАЖНО!!!

· Под „специфично обучение“ се има предвид обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност. Подобни обучения попадат извън обхвата на системата за професионално образование и обучение.

· Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ, за един обучаем общо за всички обучения не може да надхвърля 3 000 лв. (в сумата са включени специфичните обучения и специализираните чуждоезикови обучения).

· Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

· Не е допустимо провеждането на обучения в дистанционна форма на обучение

*Бележка: Обученията могат да бъдат възложени на изпълнител, избран с процедура за подбор по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., ако няма да се изпълняват от кандидата.

ВАЖНО!!!

За целите на настоящата схема като приоритетни се приемат следните сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори. (Вижте в дясно кои са приоритетните сектори по процедурата). 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1.       Разходи за обучения по Компонент 1/2

1.1.     Разходи за специфични за конкретното работно място обучения и за специализирани чуждоезикови обучения – до 3000 лв./за едни лице от целевата група.

·              - разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението

·              - оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение.

·              - разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение

·              - личните разходи за обучаващите се и общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението

2.       Разходи за обучения по Компонент 2

- Разходи за осигурителни вноски на новонаетите лица за период до 6 месеца

- Разходи за специфични за конкретното работно място обучения и за специализирани чуждоезикови обучения

- Разходи за организация и управление (в това число и разходи за информация и комуникациясамо по Компонент 2) – до 10% от преките допустими разходи.

* Недопустимо е лице, което е член на екипа по проекта да бъде част от обучаващият персонал.

* Партньорите могат да разходват средства само за трудови възнаграждения.

Процедурата е по: Приоритетнa ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Инвестиционен приоритет № 3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ). Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност, тези които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта.

Специфична цел 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието.

Специфична цел 3: Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.

Инвестиционен приоритет № 6:

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции.

Специфична цел 1: Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или с подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности

Специфична цел 3: Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори, подобрили своите знания и умения с подкрепата на ОП РЧР.

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0884886566 - лице за контакт: Елена Льондева

                                  Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2017 © www.advisorsjit.com 

Всички права запазени

Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.