ОП РЧР: Развитие на социалното предприемачество

OP HRD - logo 

 Резюме на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

BG05M9OP001-2.010 РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" – ОП РЧР 2014-2020

/Източник: Условия за кандидатстване/

Дата на обявяване на процедурата: 09.08.2017 г.

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения можете да се свържете с нас на телефон 0884886566
Лице за контакт: Елена Льондева

Свържете се нас и при необходимост от консултант или партньор за изпълнение на дейностите, за които е отбелязано "Възможност за сътрудничество". Пишете ни на elena@advisorsjit.com.

Краен срок за подаване на проектни предложения:

09.10.2017 г. , 17:30 ч.

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Инвестиционен приоритет 4: „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”

Специфична цел 1 „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа”.

Продължителност на проектите: до 31.12.2019 г.

ЦЕЛ на процедурата: Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

В рамките на настоящата процедура вече подкрепените през изминалия програмен период социални предприятия и специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания ще получат подкрепа само за надграждане на дейността си и/или за разкриване на нови работни места.

Общ бюджет на процедурата за БФП: 15 млн. лв.

Минимална сума на БФП за един проект:

50 000 лв.

Максимална сума на БФП:

до 391 166 лв.

Съфинансиране: Не се изисква – до 100% безвъзмездна финансова помощ. Прилагат се правилата за минимални и държавни помощи!

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

· Социално предприятие:

· Работодател;

· Специализирано предприятие на хора с увреждания;

· Кооперация на хора с увреждания;

· Община

· Район на община;

· Доставчик на социални услуги.

· Неправителствена организация.

!!! По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. Партньорството не е задължително.

ДОПУСТИМ/И ПАРТНЬОР/И на кандидата:

· обучителни институции и организации;

· общини и райони на общини;

· доставчици на социални услуги;

· неправителствени организации.

Изисквания към кандидатите и партньорите:

· Кандидатът/партньорът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство (не се отнася за общини и райони на общини);

· Кандидатът/партньорът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ако е приложимо)

· Кандидатът/партньорът разполага с финансов капацитет

· Кандидатът/Партньорът е регистриран в Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО (отваря се в нов прозорец) за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, в случай че кандидатът/партньорът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта

· Кандидатът/партньорът е вписан по реда на Глава 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в регистъра на Агенция за социално подпомагане (АСП) като доставчик на социални услуги (ако е приложимо). Кандидатът/партньорът е вписан по реда на Глава 4 от ППЗСП в регистъра на Агенция за социално подпомагане като доставчик на социални услуги за деца, въз основа на издаден лиценз от ДАЗД, когато се предвижда в дейностите по проекта да бъдат включени деца (ако е приложимо)

· Кандидатът е вписан в регистъра на Агенция за хората с увреждания (ако е приложимо).  

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

· Хора с увреждания;

· Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;

· Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;

· Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

ДЕЙНОСТИ:

Задължителни дейности:

Възможност за партньорство с нас

1.       Дейности за организация и управление на проекта

2.       Дейности за информиране и публичност

 

Допустими дейности:

 

1.       Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост

2.       Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика

3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания:

3.1. Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, което се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)

3.2. Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка. По дейност 3 се допускат обучения единствено по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“

4.       Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица за период до 6 месеца. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група

 

5.       Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението.

 

6.       Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания по следните професионални направления и специалностите към тях:

код 341 – „Търговия на едро и дребно“-

код 342 – „Маркетинг и реклама“ -

код 343 – „Финанси, банково и застрахователно дело“;

код 344 – „Счетоводство и данъчно облагане“ -

код 345 – „Администрация и управление“ -

код 346 – „Секретарски и административни офис дейности” -

код 347 – „Трудов живот“

В рамките на тази дейност е допустимо обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ - , или ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“ -

7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. Единствено новонаети лица от целевата група.

 

8.       Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги

9.       Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Допустими разходи:

I. Преки разходи за персонал

1.1. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ или ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО, за период до 12 месеца

2. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в заетост по настоящата процедура, които попадат в дефинициите за неактивни и безработни лица за:

2.1. Приложни специалисти

2.2. Консултанти

2.3. Обучители – приложни/професионални дейности

2.4. Обучители – ключови компетенции

2.5. Помощен персонал

2.6. Екип на социалното предприятие

2.7. Наставници на новоназначените лица

3. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в заетост по настоящата процедура, които НЕ попадат в дефинициите за неактивни и безработни лица за:

3.1. Приложни специалисти

3.2. Консултанти

3.3. Обучители – приложни/професионални дейности

3.4. Обучители – ключови компетенции

3.5. Помощен персонал

3.6. Екип на социалното предприятие

3.7. Наставници на новоназначените лица

II. Единна ставка – 40 % от допустимите преки разходи (от I.)

Разходи за командировки /пътни, дневни и квартирни/

Разходи за материали и консумативи

Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи

Строително-монтажни работи – до 10% от общите допустими разходи

Разходи за наем на помещения, вкл. режийни разходи

Разходи за обучения, семинари, конференции, проучвания и анализи

Разходи за застраховки на закупеното оборудване

Разходи за трудова медицина

Други разходи, свързани с изпълнението на проектните дейности

Разходи за информация и комуникация

Разходи за организация и управление

Подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Свържете се с нас за консултации или съдействие за разработване на проектно предложение чрез формата за запитване или на телефон 0884886566 - лице за контакт: Елена Льондева

Материалът е изготвен от Елена Льондева, управленски консултант, Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД

Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2017 © www.advisorsjit.com

Всички права запазени

 

Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.