ОП РЧР: Подкрепа за предприемачество

OP HRD - logo

Резюме на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с един краен срок за кандидатстване

BG05M9OP001- 1.023 „Подкрепа за предприемачество" – ОП РЧР 2014-2020

/Източник Условия за кандидатстване/

Дата на обявяване на процедурата: 28.07.2017 г.

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения можете да се свържете с нас на телефон 0884886566
Лице за контакт: Елена Льондева

Свържете се нас и при необходимост от консултант или партньор за изпълнение на дейностите, за които е отбелязано "Възможност за сътрудничество". Пишете ни на elena@advisorsjit.com.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 02.10.2017 г.

Продължителност на проектите: не по-вече от 24 месеца и следва да приключат до 30.06.2020 г.

ЦЕЛ на процедурата:

- Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

- Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

- Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Общ бюджет на процедурата за БФП: 5 млн. лв.

Минимална сума на БФП за един проект:

100 000 лв.

Максимална сума на БФП:

до 391 166 лв.

Особености: Операцията ще бъде осъществена в 6 компонента, на база на териториалното деление на страната на региони от ниво NUTS 2 и със съответния бюджет (по региони):

1. Северозападен район – 463 000 лв.,

2. Северен централен район – 553 000 лв.,

3. Североизточен район – 673 000 лв.,

4. Югоизточен район – 713 000 лв.,

5. Южен централен район – 986 000 лв.,

6. Югозападен район – 1 612 000 лв.

По настоящата процедура един проект може да се изпълнява само в един от шестте региона от ниво NUTS 2, но ще се насърчават проекти, които осигуряват дейности в повече от една област в района, за който се кандидатства.

Съфинансиране: Не се изисква – до 100% безвъзмездна финансова помощ. Прилагат се правилата за минимални и държавни помощи!

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство:

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1. Центрове за развитие на предприемачеството, вкл.

- Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;

- Търговци по смисъла на Търговския закон;

2. Социални партньори - (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);

3. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции

Забележка: По операцията няма да се финансират дейности за физически лица, които са регистрирани земеделски производители или занаятчии, вкл. при желание за развитие на неземеделски дейности.

ДОПУСТИМ/И ПАРТНЬОР/И на кандидата:

1. Обучителни организации и институции;

2. Центрове за информация и професионално ориентиране, регистрирани в Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО;

3. Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;

4. Социални партньори - (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);

5. Общини или райони на общини на територията на Република България;

6. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г. Приоритетно в проектите трябва да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.

В проект не могат да бъдат включвани лица, които вече са самонаети и упражняват стопанска дейност.

ДЕЙНОСТИ:

Допустими задължителни дейности (всички посочени трябва да се планират в проектното предложение):

Възможност за партньорство с нас*

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество – до 10% от общите допустими разходи.

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения).

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа, в т.ч.:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;

- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;

- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;

- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;

- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ

Дейности за организация и управление на проекта

Дейности за информация и комуникация

* Свържете се с нас за обсъждане на партньорството

0884886566

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013, Регламент 1304/2013 и приложимото национално законодателство.

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1/1.1. Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл, на лицата, наети за осъществяване на дейност 1, вкл. всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно изискванията на КТ и КСО.

1/1.2. Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл, на лицата, наети за осъществяване на дейности 2 и 3, вкл. всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно изискванията на КТ и КСО.

2/2.1. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по дейност 1.

2/2.2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по дейности 2 и 3.

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

3/3.1. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на дейност 1.

3/3.2. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на дейности 2 и 3.

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

4/4.1. Разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на дейност 1.

4/4.2. Разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на дейности 2 и 3.

5/5.1. Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1.

5/5.2. Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на дейности 2 и 3.

IV. ЕДИННА СТАВКА

6/6.1. Разходи за организация и управление в размер на 10 на сто от допустимите преки разходи по проекта, които се отразяват от Управляващия орган на ОП РЧР.

Подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0884886566 - лице за контакт: Елена Льондева

Материалът е изготвен от Елена Льондева, управленски консултант, Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД

Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2017 © www.advisorsjit.com

Всички права запазени

 

Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.