ОПИК: Насърчаване на предприемачеството

OPIC-logo  

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ предоставя

35 млн. евро на българските МСП за развитие на управленския капацитет и растеж

Резюме на

Процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

(Източник: на Условия за кандидатстване)

Краен срок за подаване на проектни предложения с КЕП в ИСУН:

Първи краен срок приключил

Втори краен срок 10.12.2018 г. 16:30 часа

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефони 0878602788 - лице за контакт: Елена Льондева

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Проектните дейности трябва да се изпълнят за срок до 18 месеца от датата на подписване на Договора за БФП.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия, създаване и стабилност на работни места и постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).

Предвидено е следното секторно разпределение на наличния бюджет по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия

Приключил прием на проектни предложения

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

Сектори с изключение на ИКТ

ИКТ сектори

30 252 495.63 лева

     

Процент съфинансиране: Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ е 80%. Остатъкът от общите допустими разходи по проекта трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа

Минимален размер на заявената БФП: 50 000 лева.

Максималният размер на заявената БФП: 200 000 лева.

Преди да пристъпите към подготовка на проектно предложение, преценете дали сте допустим кандидат.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1/ Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2/ Кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г.
3/ Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
4/ Кандидати, които са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия. Попълват се и се представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д).
5/ Кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач. Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на търговци съгласно Търговския закон.
6/ Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия: (приключил прием на проектни предложения)

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
Q86 „Хуманно здравеопазване“;
Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
Q88 „Социална работа без настаняване“.

7/ Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която кандидатстват в секторите, посочени в т. 6)
8/ Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
9/ Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Забележка: Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ
По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

допустими дейности за финансиране
1/ Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
2/ Дейност за визуализация на проекта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Включването на дейности по т. 1/ по-горе е задължително. Включването САМО на дейности по т. 2/ е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

 НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

• закупуване на дълготрайни активи втора употреба
• закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;
• закупуване на земя и сгради;
• извършване на строително-монтажни работи (СМР);
• закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях;
• закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси, с изключение на материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
• закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Л към Условията за кандидатстване;
• консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
• консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
• одит на проекта;
• изработване на общи пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове, които не са свързани с пазарна реализация на новите продукти;
• участие в събития, различни от семинари, конференции, изложения за представяне на кандидата и на новите продукти, разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи;
• извършване на реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични издания, изработка, разпространение и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни) и др. различни от тези, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ и посочени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020;
• придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
• дейности, които са извършени преди датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
• дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
• дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
• всички дейности, които не са сред посочените като допустими.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
ЗАБЕЛЕЖКА: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.
Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2018 г.) от 2 600 лева. Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.
2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).
3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.
4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.
5/ Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.

6/ Разходи за външни услуги общо до 25 000 лв, за:
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
• разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
• създаване на интернет страница на кандидата;
• защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:
• разходи за дълготрайни активи втора употреба;
• разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;
• разходи за закупуване на земя и сгради;
• разходи за строително-монтажни работи (СМР);
• разходи за закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях);
• разходи за закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси, с изключение на разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
• разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Л от настоящите Условия за кандидатстване;
• разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
• разходи за консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
• разходи за одит на проекта;
• изработване на общи пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове, които не са свързани с пазарна реализация на нови продукти;
• разходи за участие в събития, различни от семинари, конференции, изложения за представяне на кандидата и на новите продукти, разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи;
• разходи за извършване на реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични издания, изработка, разпространение и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни) и др. различни от тези, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ и посочени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020;
• разходи за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
• разходи за застраховки на закупеното оборудване;
• разходи за банкови такси и комисионни;
• непредвидени разходи;
• непреки разходи (административни разходи), с изключение на разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи;
• принос в натура;
• загуби от обмяна на валута;
• разходи за възстановим ДДС;
• разходи, които са извършени преди датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
• разходи, които са извършени след изтичане на крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта;
• всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по настоящата процедура, вкл. разходи за дейности, които не са описани във Формуляра за кандидатстване или за които от представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят и дали тя е допустима.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Приоритет ще бъде даден на:
- проекти на жени предприемачи;
- проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);
- проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
- проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС.

КАНДИДАТСТВАНЕ

В рамките на втория краен срок 10.12.2018 г. до 16:30 за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

Пожелаваме успех на предприятията, желаещи да кандидатстват по процедурата!

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложение можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0878602788 - лице за контакт: Елена Льондева

Допълнителна информация за тази и други отворени/предстоящи процедури по Оперативните програми, можете да намерите на нашата Интернет-страница www.advisorsjit.com.

Елена Льондева, управленски консултант, Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД

Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2018 © www.advisorsjit.com

Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.