ОПИК: Предстояща процедура - Разработване на продуктови и производствени иновации

OPIC-logo ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ предоставя

35 млн. евро на българските МСП за разработване на продуктови и производствени иновации

Резюме на

Процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.00 „Разработване на продуктови и производствени иновации”

(Източник: Проект на Условия за кандидатстване)

Детайлно резюме можете да изтеглите тук 

Краен срок за подаване на проектни предложения с КЕП в ИСУН:

До 90 дни след обявяване на процедурата

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложение можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0884886566 - лице за контакт: Елена Льондева

Процедура за подбор на проектни предложения с един краен срок и подадени с КЕП!

Проектните дейности трябва да се изпълнят за срок до 24 месеца от датата на подписване на Договора за БФП.

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в нарастване на дела на предприятията, разработващи продуктови и производствени иновации  в тематичните области на ИСИС, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност.

ИСИС определя следните четири тематични области по Цел 1:

           мехатроника и чисти технологии;

           ИКТ и информатика;

           индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

           нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

 

100 000 лева

Микро и малки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 1 000 000 лева

Преди да пристъпите към подготовка на проектно предложение, преценете дали сте допустим кандидат. А допустими кандидати са:

1/ Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2/ Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2014, 2015 и 2016 г.)

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително.

Какви проекти са допустими по процедурата:

1) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

ИКТ и информатика:

Мехатроника и чисти технологии:

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

2) Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация.

С оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите, заложени в ОПИК 2014-2020, по процедурата ще бъдат финансирани единствено проекти за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

3) Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 са подпомаганите части от проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните категории:

• индустриални научни изследвания;

• експериментално развитие.

Кандидатите следва да изберат само една от горепосочените категории.

4) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

• TRL 6 - Технология, демонстрирана в релевантна среда;

• TRL 7 - Прототип, демонстриран в операционна среда;

• TRL 8 - Завършена и сертифицирана система;

• TRL 9 - Изпробвана система в операционна среда.

Какви допустими дейности се финансират:

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А

1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.  

4. Визуализация на проекта.

Допустими разходи:

Елемент А

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал - изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:

а) разходи за наем на оборудване и инструменти (ако кандидатът не разполага с необходимото от гледна точка на капацитет оборудване или това, с което разполага не притежава необходимите параметри) – до 50% от стойността на съответния актив;

б) разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

3. Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация - разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 20% от общо допустимите разходи по проекта;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати!

1. Разходи за придобиване на ДМА, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.

2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.

3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

4. Разходи за визуализация на проектадо 2 000 лв.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

- попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС:

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

- изпълняват се на територията на Северозападен регион за планиране;

- включват надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking) или са получили печат за качество (seal of excellence) по програма Хоризонт 2020. ;

- включват дейности за внедряване на еко-иновации.

Пожелаваме успех на предприятията, желаещи да кандидатстват по процедурата!

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложение можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0884886566 - лице за контакт: Елена Льондева

Допълнителна информация за тази и други отворени/предстоящи процедури по Оперативните програми, можете да намерите на нашата Интернет-страница www.advisorsjit.com.

Елена Льондева, управленски консултант, Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД

Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2017 © www.advisorsjit.com 

Всички права запазени

Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.