ОП РЧР: "Обучения за заети лица"

     

 Резюме на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – ОП РЧР 2014-2020

/Източник Условия за кандидатстване по 1 и 2 Компонент/

Индикативна дата за обявяване на процедурата: 12.04.2017 г

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения можете да се свържете с нас на телефон 0884886566
Лице за контакт: Елена Льондева

Свържете се нас и при необходимост от консултант или изпълнител на дейностите по проекта. Пишете ни на elena@advisorsjit.com .

Краен срок за подаване на проектни предложения:

до 15.08.2017 г., 17.30 ч.

Приоритетнa ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Инвестиционен приоритет № 6:

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции.

Специфична цел 1: Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или с подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности

Специфична цел 2: Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения

Специфична цел 3: Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори, подобрили своите знания и умения с подкрепата на ОП РЧР.

Продължителност на проектите: Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 30.06.2019 г.

ЦЕЛ на процедурата:

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Общ бюджет на процедурата за БФП: 50 млн. лв.

 

Компонент 1

10 млн. лв.

Компонент 2

40 млн. лв.

 

БФП за един проект

 

Компонент 1*

Компонент 2**

Минимална сума на БФП:

15 000 лв.

15 000 лв.

Максимална сума на БФП:

3 911 660 лв.

до 391 166 лв.

*Бележка за Компонент 1: Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване:

Процент на съфинансиране:

Компонент I

Компонент II

За големи предприятия не надхвърля 50% от  общата стойност на допустимите разходи по проекта. 

 

 

                   не се изисква съфинансиране

За средни предприятия не надхвърля  60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

        Работодател;

        Социален партньор - в качеството на работодател.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

·         Допустими социални партньори:

o   Асоциацията на индустриалния капитал в България;

o   Българската стопанска камара;

o   Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;

o   Българската търговско-промишлена палата;

o   Съюзът за стопанска инициатива;

o   Конфедерацията на независимите синдикати в България;

o   КТ „Подкрепа“

·         Центрове за професионално обучение (ЦПО) - в случаите когато те са 100 % собственост на кандидата

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

·  Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица.

ДЕЙНОСТИ:

Задължителни дейности:

Дейности за организация и управление на проекта

Дейности за информация и комуникация

Допустими дейности:

1.* Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица

2.* Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” (не по-малко от 300 часа), Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” (не по-малко от 45 часа)

*Бележка: Обученията могат да бъдат възложени на изпълнител, избран с процедура за подбор по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г.

Важно!! Не е допустимо провеждането на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности в дистанционна форма на обучение

ВАЖНО!!! Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката (погледнете в дясно за информация), поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания (да са от следните специфични категории):

·         Да са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно)

·         Да са на възраст над 54 г.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

  1. Разходи за обучения по професионална квалификация – по Компонент 1/Компонент 2
  2. Разходи за обучения по ключови компетентности – по Компонент 1/Компонент 2
  3. Разходи за организация и управление по Компонент 2 – до 10% от преките допустими разход

За консултации или съдействие за разработване на проектни предложения можете да се свържете с нас чрез формата за запитване или на телефон 0884886566 - лице за контакт: Елена Льондева

                                  Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД 2017 © www.advisorsjit.com 

Всички права запазени

Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.