Организатор обучения

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД обявява свободно място за стажуване по проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за позиция Организатор обучение
Позицията е подходяща за студенти, на които им предстои дипломиране до края на м.юни 2017 г. и могат да представят уверение от съответния ВУЗ, в който учат, че са завършили, и които биха желали да се реализират в дългосрочен аспект на тази позиция. Договорът за стажуване е за 6 месеца с опция за продължаването му като постоянен трудов договор.
Изисквания към кандидатите в съответствие с регламентите на проекта:
1. Да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
2. Да са на възраст до 29 г. включително;
3. Да не участват в никаква форма на заетост, като например:
- да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,
- да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,
- да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,
- да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,
- да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,
- да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,
- да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;
4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.
Изисквания за заемане на конкретната стажантска позиция Организатор обучения:
• Магистър/бакалавър от област на висше образование: Педагогически науки; Специалности: Теория и управление на образованието или Педагогика, или Неформално обучение;
или 
Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки; Специалност: Администрация и управление
• Компютърни умения (Word, Excel, Internet, ел.поща)
• Ползване на английски език – Ниво В2 по Европейската езикова рамка (носи предимство)
• Личностни качества: Инициативност, отговорност, умения за комуникация и желание за работа с клиенти, умения за работа в екип, мотивация за дългосрочна заетост след приключване на стажуването
• Носи предимство наличието на минимален административен опит.
Описание на длъжността Организатор обучение:
• идентифицира нуждите от обучение и изискванията на лица и организации;
• установява цели за развитие на курсистите и резултатите от обучението;
• подготвя и разработва материали за обучение и помагала, като наръчници, нагледни материали, онлайн представяния, демонстрации и съответна помощна документация;
• проектира, координира, планира и провежда програми за обучение и развитие в индивидуална или групова форма, семинари, срещи, демонстрации и конференции;
• поддържа връзки с други доставчици на услуги по обучение и преподаватели, за да осигури организирането на специфични програми за обучение и развитие;
• промотира външно и вътрешно обучение и развитие и оценява тези дейности;
• контролира и извършва текущо оценяване на качеството на външното и вътрешното обучение, тяхната ефективност, преглежда и подобрява целите, методите и курса на обучение;
• сътрудничи на останалите стажанти и преподаватели в дружеството за постигане на фирмените цели.

Възнаграждение: 555 лв. (брутно) с възможност за допълнително възнаграждение в зависимост от постигнатите резултати.
Месторабота: офис в центъра на гр. София
Работно време: от 09.30 до 18 ч. с 30 мин. обедна почивка 
На интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на изброените условия.
За допълнителна информация: 0884886566