Мениджър отдел Маркетинг

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД обявява свободно място за стажуване по проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за позиция Мениджър отдел Маркетинг
Позицията е подходяща за студенти, на които им предстои дипломиране до края на м.юни 2017 г. и могат да представят уверение от съответния ВУЗ, в който учат, че са завършили, и които биха желали да се реализират в дългосрочен аспект на тази позиция. Договорът за стажуване е за 6 месеца с опция за продължаването му като постоянен трудов договор.
Изисквания към кандидатите в съответствие с регламентите на проекта:
1. Да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
2. Да са на възраст до 29 г. включително;
3. Да не участват в никаква форма на заетост, като например:
- да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,
- да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,
- да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,
- да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,
- да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,
- да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,
- да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;
4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.
Изисквания за заемане на конкретната стажантска позиция Мениджър отдел Маркетинг:
• Магистър/ бакалавър; Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки;
Специалности: Обществени комуникации и информационни науки, или Икономика; или Администрация и управление
• Компютърни умения (Word, Excel, Internet, ел.поща)
• Ползване на английски език – Ниво В2 по Европейската езикова рамка
• Личностни качества: Инициативност, отговорност, умения за комуникация и работа с клиенти, умения за работа в екип, мотивация за дългосрочна заетост
Описание на длъжността Мениджър отдел Маркетинг:
• планира и организира програми за продажби и маркетинг на базата на реализираните продажби и пазарните оценки;
• определя ценови листи, условия за отстъпки, бюджети за насърчаване на продажбите, методи за продажба и специализирани кампании;
• установява и управлява оперативни и административни процедури, свързани с дейностите по маркетинг и продажби;
• планира и контролира ежедневните маркетинг дейности;
• определя и управлява бюджети, контролира разходите и осигурява ефективно използване на ресурсите;
• представлява предприятието или организацията на преговори относно продажби и маркетинг, търговски изложения и други форуми;
• сътрудничи на останалите стажанти в дружеството за постигане на фирмените цели.

Възнаграждение: 660 лв. (брутно) с възможност за допълнително възнаграждение в зависимост от постигнатите резултати.
Месторабота: офис в центъра на гр. София
Работно време: от 09.30 до 18 ч. с 30 мин. обедна почивка 
На интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на изброените условия.
За допълнителна информация: 0884886566