Директор на Център за професионално обучение

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД обявява свободно място за стажуване по проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за позиция Директор на Център за професионално обучение (ЦПО)
Позицията е подходяща за студенти, на които им предстои дипломиране до края на м.юни 2017 г. и могат да представят уверение от съответния ВУЗ, в който учат, че са завършили, и които биха желали да се реализират в дългосрочен аспект на тази позиция. Договорът за стажуване е за 6 месеца с опция за продължаването му като постоянен трудов договор.
Изисквания към кандидатите в съответствие с регламентите на проекта:
1. Да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
2. Да са на възраст до 29 г. включително;
3. Да не участват в никаква форма на заетост, като например:
- да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,
- да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,
- да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,
- да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,
- да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,
- да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,
- да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;
4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.
Изисквания за заемане на конкретната стажантска позиция Директор на ЦПО:
• Магистър/бакалавър от област на висше образование: Педагогически науки; Специалности: Теория и управление на образованието или Педагогика, или Професионално образование;
или 
Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки; Специалности: Социални дейности или Администрация и управление
• Компютърни умения (Word, Excel, Internet, ел.поща)
• Ползване на английски език – Ниво В2 по Европейската езикова рамка (носи предимство)
• Личностни качества: Инициативност, отговорност, умения за комуникация и желание за работа с клиенти, умения за работа в екип, мотивация за дългосрочна заетост след приключване на стажуването
• Носи предимство наличието на минимален административен опит.
Описание на длъжността Директор на ЦПО:
• отговаря за прилагането на държавните образователни стандарти;
• внедрява системи и процедури за контрол на работата на ЦПО;
• координира административни и помощни дейности, свързани с приема на курсисти и предоставянето на обучителни услуги;
• съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане със средства;
• ръководи и дава насоки на преподавателския, академичния и административния персонал и на курсистите;
• оценява работата на преподаватели и лектори чрез посещаване на учебните зали, наблюдава методите на преподаване и оценява степента на усвояване на учебния материал;
• популяризира обучителни програми и представя обучителните услуги и ЦПО пред широката общественост;
• участва в и контролира подбора, обучението и работата на преподавателите;
• сътрудничи на останалите стажанти и преподаватели в дружеството за постигане на фирмените цели. 

Възнаграждение: 660 лв. (брутно) с възможност за допълнителни бонуси в зависимост от постигнатите резултати.
Месторабота: в офис в центъра на гр. София
Работно време: от 09.30 до 18 ч. с 30 мин. обедна почивка 
На интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на изброените условия.
За допълнителна информация: 0884886566